Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TILLIES BVBA

1 Offertes en opdrachten

1.1 Elke offerte is 7 dagen geldig en dient schriftelijk (per e-mail of sms) bevestigd worden.

1.2 Elke opdracht betekent aanvaarding door de klant/opdrachtgever van onze voorwaarden.

2 Prijzen

2.1 De prijzen zijn mede gebaseerd op de dagprijzen van de grondstoffen (fruit, kruiden, etc.) en kunnen dus afhankelijk van het seizoen, etc. wijzigen. Eerder overeengekomen prijzen en offertes zijn daarom niet bindend voor volgende opdrachten.

2.2 Eventuele extra opdrachtkosten zoals leveringskosten, speciale verzendingskosten, etc. zullen

bovenop de prijzen aangerekend worden.

2.3 Aanpassingen van of aanvullingen op de overeengekomen offerte zullen worden aangerekend na overleg met de klant/opdrachtgever.

2.4 Er wordt, volgens offerte, een waarborg gevraagd voor de door de klant/opdrachtgever te gebruiken materialen zoals glaswerk etc. Deze waarborg wordt bij afhaling of levering betaald aan Tillies BVBA en terug bezorgd aan de klant/opdrachtgever bij teruggave van de gebruikte niet-beschadigde materialen. Bij beschadiging, vernieling of het verliezen van de gebruikte materialen, zal de waarborg niet terugbetaald worden aan de klant/opdrachtgever en dit ter vervanging van de materialen. Deze waarborg kan in dit geval nooit in mindering worden gebracht van de factuur.

3 Lever- en afhaaltijden

3.1 Bij overschrijding van de schriftelijk (per e-mail of sms) overeengekomen leveringsdatum heeft de klant/opdrachtgever het recht om de opdracht op het schorten of te annuleren.

3.2 Bij het niet afhalen van de producten op de schriftelijk (per e-mail of sms) overeengekomen afhalingsdatum heeft Tillies BVBA het recht om het bedrag ter waarde van de overeengekomen offerte aan te rekenen.

4 Annulatie

4.1 Een bevestigde opdracht kan door de klant/opdrachtgever tot 7 dagen voor de schriftelijk (per e-mail of sms) overeengekomen leverings- of afhalingsdatum zonder kosten geannuleerd worden. Daarna heeft Tillies BVBA het recht om het bedrag ter waarde van de overeengekomen offerte aan te rekenen.

5 Betaling

5.1 Alle door de klant/opdrachtgever verschuldigde betalingen dienen binnen veertien 14 dagen na factuurdatum door Tillies BVBA te zijn ontvangen, zonder aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Interesten tegen 10% zijn ambtshalve en zonder aanmaning verschuldigd bij laattijdige betaling vanaf de vervaldag.

5.3 Indien de klant/opdrachtgever de herinnering tot betaling of het aangetekende schrijven met aanmaning tot betaling niet binnen 8 dagen na verzendingsdatum betaalt, dan wordt het bedrag van rechtswege verhoogd met 15% van het resterend te betalen bedrag op het ogenblik van de aanmaning met een minimum van 75 EUR.

5.4 Telkens Tillies BVBA een rappel dient op te sturen zal hiervoor 25,00 EUR (exclus. BTW) administratiekosten worden aangerekend.

5.5 Tillies BVBA behoudt zich eveneens het recht voor bij niet-betaling van haar facturen, de uitvoering van verder overeengekomen opdrachten op te schorten en dit op basis van het adagium ‘exceptio non adimpleti contractus’.

6 Klachten

6.1 Klachten betreffende de door Tillies BVBA geleverde producten dienen aan Tillies BVBA binnen de 7 dagen na ontvangst van het product per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Bij ontstentenis worden de producten zonder enige voorwaarde geacht aanvaard te zijn en dienen deze betaald te worden. Een klacht kan een opschorting van de betaling niet rechtvaardigen.

 

7 Slotbepalingen

7.1 Tillies BVBA is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen zonder instemming van haar klant/opdrachtgever, doch met de verplichting deze wijzigingen schriftelijk ter kennis te brengen.